Erasmus + K1 Staff Mobility


ERASMUS+ OBISK NA OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH

V novembru je Osnovno šolo Preserje pri Radomljah obiskala predstavnica šole za odrasle Anastassia Masneva, CVO ISBO (www.isbo.be) iz Belgije. V okviru Erasmus+ K1 projekta so poleg petih drugih šol in tečajev obiskali tudi našo šolo, ker jih je zanimala teorija izbire in formativno spremljanje.

Pomočnica ravnateljice z njene šole nas je v okviru seminarjev, ki jih za Erasmus+ izvaja Eekhout Academy (http://www.erasmusplus-ist.eu/) iz Belgije, obiskala že pred tremi leti in se navdušila nad našim načinom dela. Ker so si želeli bolje spoznati, kako vključujemo v pouk in življenje šole teorijo izbire, so nas obiskali za teden dni.

Med 12. in 16. novembrom 2018 je predstavnica belgijske šole prisostvovala uram pouka, se z osmošolci podala na kulturni dan (orientacija in spoznavanje Ljubljane) ter ogled predstave v Cankarjevem domu, se udeležila supervizije teorije izbire s člani kolektiva in se udeležila šolske prireditve Prvošolčkov dan (sprejem prvošolcev v šolsko skupnost). Zadnji dan se je pogovarjala z devetošolci o naši šoli.

Na naši šoli jo je še posebej prepričalo:

 • možnost, da učenci lahko nadgradijo in izboljšujejo znanje,
 • osebni stiki učiteljev z učenci in obratno,
 • govorilne ure za učence,
 • dogovarjanje učencev z učitelji,
 • kulturne prireditve,
 • učitelji, ki si vzamejo čas za učence,
 • povezanost kolektiva,
 • supervizije teorije izbire za učitelje,
 • oblikovanje kriterijev za ocenjevanje znanja z učenci in samopresoje,
 • učenje angleščine brez učbenika na razredni stopnji.

Priporoča nam, da si še bolj prizadevamo za ukinitev številčnih ocen. Želi nam, da bi nam ministrstvo prisluhnilo, da bi ukinili številčne ocene vsaj do petega ali šestega razreda, da bi se učenci učili za znanje. Vidi se, da se na šoli že veliko dela v tej smeri in smo pripravljeni na šolo brez številčnih ocen. Lahko bi vključevali še več življenjskega učenja ter učenja izven učilnice.

Učiteljem šole je sporočila, naj se še naprej pogovarjamo in poslušamo. Več naj potujemo, da si širimo obzorja in se lahko učinkoviteje samopresojamo. Tako bomo znali bolj ceniti to, kar nam je uspelo ustvariti.

Vidi se, da šola sledi isti ideji, viziji ravnateljice. Opazila je vesele in zadovoljne otroke.

Koordinatorica Erasmus projektov: Mateja Peršolja


SEMINAR ASSESSMENT AND EVALUATION FOR EFFECTIVE LEARNING NA OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH

OŠ  Preserje pri Radomljah in Eekhout Academy (http://www.erasmusplus-ist.eu/) iz Belgije sta med 25. februarjem in 2. marcem 2018 organizirali seminar Assessment and Evaluation for effective learning, ki je potekal v Ljubljani, v City hotelu, in na OŠ Preserje pri Radomljah. Eekhout Academy v sodelovanju s partnerskimi institucijami organizira 12 zelo kakovostnih seminarjev na ekspertni ravni po vsej Evropi. V Sloveniji sodelujeta OŠ Preserje pri Radomljah in dr. Natalija Komljanc  z Zavoda RS za šolstvo.

Letos se je seminarja udeležilo dvaindvajset profesorjev iz Evrope, večina iz Belgije, in dva učitelja iz Slovenije. Med predavanji in delavnicami smo se dotaknili naslednjih vsebin: samoregulacija učenja, postavljanje vprašanj, formativno spremljanje, aktivacija učencev, povratne informacije, metakognitivni procesi ter profesionalni razvoj učitelja in šole. Prednosti udeležbe tovrstnega seminarja so aktivne oblike dela in priložnost za izmenjavo izkušenj ter idej na evropski ravni. Slednje omogoča boljši vpogled in refleksijo osebnega razvoja in slovenskega šolskega sistema.

Torkovo popoldne je bilo za udeležence seminarja namenjeno spoznavanju glavnega mesta Slovenije. Učenke osmega razreda – Vita Pilih, Vita Korošin, Ema Fetah in Lea Šemen – so pod mentorstvom Saše Kosten Zabret organizirale enourni ogled Ljubljane, kjer so jih očarale z odlično pripravo, nivojem znanja angleščine in petjem Zdravljice. Udeleženci so si namreč na Čopovi ulici želeli slišati našo himno, ki so jo učenke z veseljem zapele. Slušatelji so naše glavno mesto doživeli kot čisto, varno in prijetno mesto, zato se bodo v času dopustov z družino še vrnili v Slovenijo.

V četrtek so se udeleženci po štirih dneh teoretično-praktičnih spoznanj srečali z učenci naše šole in hospitirali pri štirih urah. S kulturnim programom so jim osmo- in devetošolci predstavili našo državo.  Njihova drža, poznavanje zgodovine naše države ter narodna zavest so jih odlikovali za ponosne Slovence. S tem so presenetili sodelujoče učitelje šole in tujce. Po kratki predstavitvi slovenskega šolskega sistema in naše šole, ki so jo pripravili učenci, so obiskovalci učencem zastavili številna vprašanja o življenju in počutju na šoli. Neprecenljiv doprinos njihovemu opisu šole je dodala nekdanja učenka Dora Belavič, dijakinja kamniške gimnazije. Z novimi izkušnjami, ki si jih nabira v srednji šoli, in pogledom od zunaj je odlično opisala razlike, prednosti in pomanjkljivosti osnovne v primerjavi s srednjo šolo.

Poudarek hospitacij je temeljil na samoregulaciji in formativnem spremljanju. Po učnih urah je sledila  refleksija z učitelji in učenci.

OŠ Preserje pri Radomljah so gostje doživeli kot toplo in prijetno okolje, kjer so učenci, učenci in učitelji, učitelji, učitelji in vodstvo med seboj povezani, spoštljivi in imajo dobre, pristne odnose. Šola se jim zdi kot prostor varno okolje, saj učenci lahko razvijajo svoje talente, zaupajo vase in so vključeni ne le v pouk, temveč tudi v življenje šole. Učitelje doživljajo kot sproščene in prijazne, ki verjamejo v učence, zgradbo pa čisto in prijetno za bivanje. Občudujejo skupno voljo učiteljev, uvajanje novosti, inovativnost in ustvarjalnost ter iskanje novih poti, s katerim se učitelji borijo proti sistemu. Občudujejo njihovo energijo in strast pri delu.  Ko so učenci z iskricami v očeh in veseljem pripovedovali o pouku na šoli, skupnih potovanjih ter odnosu, so prepoznali njihov ponos ter vero v svoje sposobnosti.

V slovenskem šolskem sistemu so obiskovalci prepoznali možnost izbire predmetov kot kakovostni doprinos šoli, saj učencem omogoča razvijanje močnih področij. Poseben vtis je nanje naredila odločitev države, da se učenci usmerjajo šele po štirinajstem letu in ne po dvanajstem kot na večini evropskih držav. Prihodnost šole vidijo v prilagajanju željam in talentom posameznika (v vsebinskem in organizacijskem smislu, kar je izziv za šolo v smislu organizacije izvedbe) z možnostjo optimalnega razvoja sposobnosti otroka. Pri učencih občudujejo njihovo voljo za učenje in zavedanje, da so sami odgovorni za svoje znanje in vedenje. Učenci so pokazali, da poznajo vizijo šole, se zavedajo časa in energije, ki ju učitelji vlagajo v izboljšavo šole ter v nove pristope k učenju.  Na to so izjemno ponosni.

Udeleženci so na OŠ Preserje pri Radomljah dobili potrditev, da so učenci zmožni spremljati svoj napredek pri znanju, oblikovati portfolio, idejo, da je vsak lahko uspešen in da sta bistvo vzgoje odnos ter zaupanje. Zaznali so, da učitelji zaupajo učencem, učitelji zaupajo učiteljem, učitelji zaupajo ravnateljici, učenci zaupajo učiteljem in da ni učenja brez zaupanja. Spoznali so, da se učenci lahko realizirajo le, če učitelji želijo učencem najboljše. Že pri najmlajših so zaznali uporabo samopresoje in samoregulacije ter medsebojne pomoči. Začenjajo verjeti, da je s takim načinom dela šola brez ocen boljša, saj le-te niso več potrebne – znanje je vrednota, zavedanje učencev za odgovornost pa na visoki ravni. Najpomembnejša se jim zdita moč dobrih odnosov in vera učiteljev, da si vsak učenec želi nekaj doseči. Udeleženci so prepoznali prednosti dela v skupini in dvojicah, sodelovanja med učenci ter omogočanja izbire (poti do znanja, oblik učenja, sodelovanja). Spoznali so, da se z jasno vizijo, pripravljenostjo za delo in pravim vodenjem da spremeniti sistem in kulturo šole.

Glede na izkušnje s srednjimi šolami, ki jih je podelila nekdanja učenka, nam priporočajo, da zmanjšamo razkol med osnovno in srednjo šolo s pogostimi predstavitvami našega dela srednjim šolam. Na področju umirjanja in hrupa bi si lahko med urami vzeli kratke trenutke premora v tišini, ki bi omogočali boljšo zbranost učencem. Priporočajo manj ocenjevanja in ohranitev entuziazma, kritične presoje ter vključevanja učencev. Želeli bi si slišati več  o področjih, kjer nas izzivi še čakajo ter kako se spopadamo s težavami.

Seminar se je zaključil v petek, 2. 3. 2018. Udeleženci so ga zadovoljni zaključili z željo po tovrstnih ponovitvah.

Seminar je razpisan tudi za prihodnje leto. Dopolniti ga nameravamo z izboljšavami.  Slovenskim učiteljem bomo tudi v prihodnje omogočili cenejšo udeležbo.

Mateja Peršolja

ASSESSMENT AND EVALUATION FOR EFFECTIVE LEARNING SEMINAR ON PRESERJE PRI RADOMLJAH PRIMARY SCHOOL

Preserje pri Radomljah Primary School and Eekhout Academy (http://www.erasmusplus-ist.eu/) from Belgium organized a seminar titled Assessment and Evaluation for Effective Learning. The seminar took place between 25th February and 2nd March, in the City hotel in Ljubljana and in on Preserje pri Radomljah school. Eekhout Academy, in collaboration with partner institutions, is the organizer of 12 high quality, expert level seminars across Europe. In Slovenia, they cooperate with Preserje pri Radomljah Primary School and dr. Natalija Komljanc from the National Education Institute Slovenia.

Twenty-two teachers from Europe participated in this year’s seminar, most from Belgium and two from Slovenia. The topics discussed in lectures and workshops were: self-regulation of learning, asking questions, formative assessment, engaging students, feedback, metacognitive processes and professional development of teachers and schools. This kind of seminar offers advantages in the form of active work style and the opportunity to exchange experience and ideas on an European level. The latter enables better insight and reflection on personal development and the Slovenian school system.

Tuesday afternoon was dedicated to discovering Slovenia’s capital city. Year eight students Vita Pilih, Vita Korošin, Ema Fetah and Lea Šemen, mentored by Saša Kosten Zabret, organized an hour-long tour of Ljubljana, where seminar participants were impressed by their thorough planning, fluency in English and the singing of the national anthem, Zdravljica. Our guests requested to hear it in the city centre and the students happily obliged. The visitors described our capital as a clean, safe and pleasant city, which they would like to revisit with their families.

On Thursday, after four days of theory and practice, the visitors met with some of our students and observed four lessons. Eighth and ninth year students prepared a presentation of our country. Their demeanor, knowledge of national history and national consciousness marked them as proud Slovenians, which was a pleasant surprise to both local and visiting teachers. After the students gave a short presentation of the Slovenian school system and our school, the visitors asked them numerous questions about everyday life and atmosphere at the school. Another valuable contributor was Dora Belavič, an ex-student, who now goes to secondary school in Kamnik. She was able to use her experience to present a fresh view and describe the differences, pros and cons of primary schools versus secondary schools.

The observations focused on self-regulation and formative assessment. After each lesson, there was a reflective feedback session with the teachers and students.

The guests experienced Preserje pri Radomljah Primary School as a warm and pleasant environment, where students, teachers and administration all feel connected and have good relations based on mutual honesty and respect. School is seen as a safe place, where students can develop their potential, built self-trust and participate not only in lessons, but in everday school activities as well. The teachers were described as relaxed and kind people who believe in their students. The school building was praised to be clean and comfortable. The guests also admired the collective will of the teaching staff, who are open to introducing novelties, and their innovation and creativity in findinf new ways for the teachers to battle the system. They were admired for their energy and passion for their work. When listening to the students enthusiastic tales of life at our school, travels and relationships, the guests recognized the students’ pride and confidence in their abilities.

The Slovenian school system impressed the visitors as well. They appreciated that having elective classes adds value to the programme by allowing students to focus on their strengths. They were pleasantly surprised by the government’s decision to have students choose their path at age fourteen instead of twelve as in most European countries. They see the future of the school in accommodating to the wishes and talents of each individual student – both in content and organization, which is quite challenging for schools – which facilitates the development of a child’s skills and abilites. The guests praised the students willingness to learn and their awareness of their responsibility for their knowledge and behavious. The students demonstrated excellent knowledge of the school’s vision, the appreciation of all the time and energy that teachers invest into improving the school and new teaching approaches. This makes them very proud.

The participants left Preserje pri Radomljah Primary School knowing that students are able to follow their own learning progress and create portolios, feeling that every student can succeed and recognizing rapport and trust as the core of education. They perceived that there is mutual trust between the students, the teachers and the headmistress, and that without trust there would be no learning. They realized that the only way for the students to reach their full potential is if the teachers only want the best for them. Even with the youngest students, they were able to observe the use of self-assessment, self-regulation and mutual help. The guests are beginning to believe that such a school could be event better without grades. By eliminating the need for grading, knowledge becomes valuable in itself and the students develop a high level of awareness of their own responsibility. They place importance on the power of good relationships and the belief of teachers that every student wishes to succeed somewhere. They recognize the advantages of group and pairwork, collaboration between students and the power of choice (of paths to knowledge, learning approaches, collaboration). They realize that with a clear vision, willingness to work and the right leadership it is possible to change the system and culture of a school.

Judging by the experience, shared with them by the secondary school student, the visitors recommended that we strive to lessen the gap between primary and secondary education by regularly presenting our work to secondary schools. They also advised that we introduce short silent breaks to calm the students and let them recover from noise to achieve better focus. The recommended that we have few grades, but preserve the enthusiasm, critical thinking and the incusion of students. They wanted to hear more about areas of challenge and how we tackle our problems.

The seminar concluded on Friday, 2nd March 2018. The participants left pleased and hoping for another visit in the future.

The seminar is planned for next year as well. We intend to include additional improvements. Slovenian teachers will be offered a lower price in the forthcoming year as well.

Mateja Peršolja


OŠ Preserje pri Radomljah je partner Eekhout Academy pri organizaciji mednarodnega seminarja Assessment and evaluation for effective learning, v okviru Erasmuplus inservice training. Seminar bo potekal v Ljubljni med 25. februarjem in 2. marcem 2018. Več na povezavi – Assessment and evaluation – Course invitation


Povabilo na konferenco Erasmus + v Bonn

Osnovna šola Preserje pri Radomljah je v letu 2015/2016 izpeljala Erasmus+, K1 projekt z naslovom Mednarodnost kot priložnost za razvoj šole za življenje. V okviru projekta so bile izpeljane mobilnosti na Švedsko, Škotsko, Finsko in Veliko Britanijo. Ker smo ta projekt zaključili med najuspešnejšimi v državi, so nas v letošnjem letu povabili na predstavitev projekta v Bonn na Deseminacijsko konferenco za šolski sektor.

Konferenca je potekala med 17. in 19. majem. Udeležili sva se je Mateja Peršolja in Manca Mihelčič. Na njej je sodelovalo še preko 200 učiteljev iz 31 evropskih držav. V okviru konference so potekale predstavitve najboljših projektov v Evropi, kjer je priložnost slišati kaj vse počnejo kolegi iz drugih držav, dobiti marsikatero idejo ali partnerja za nove projekte. Veliko časa je namenjenega razpravi koordinatorjev in predstavnikov nacionalnih agencij ter predstavnikov evropskih institucij. Ker projekt Erasmus+ poteka šele tretje leto, saj so pod njegovim okriljem združili Comenius, Leonardo  da Vinci in podobne evropske projekte, je še veliko pomanjkljivosti. Take konference so namenjene razpravam o prednostih projektov, priložnostih, ki jih omogoča, pa tudi pomanjkljivostim, ki jih je potrebno odpraviti. Nekatere, na konferenci izpostavljene pomanjkljivosti bodo odpravili že prihodnje leto.

Konferenca je odlična priložnost za povezovanje, ker je čas namenjen tudi spoznavanju in druženju. Vsi trije dnevi so potekali v pozitivnem vzdušju, zavzetih in optimističnih ljudi. Zaključek konference se je glasil, da so evropski projekti potrebni, da se lahko spoznavamo in povezujemo med seboj (ne le učitelji in profesorji ampak tudi dijaki in učenci), da se bomo bolje razumeli in znali živeti drug z drugim v skupni Evropi.

Mateja Peršolja

 


USPEŠEN ZAKLJUČEK PROJEKTA MEDNARODNOST KOT PRILOŽNOST ZA RAZVOJ ŠOLE ZA ŽIVLJENJE

S septembrom 2016 in končno oceno projekta (ocena 1, ocena 2) se zaključuje naš Erasmus+ projekt. Ob tej priliki bi se radi zahvalili partnerjem, ki so pripomogli k uspešnemu zaključku projekta:

ter agenciji Cmepius za podporo in pomoč.

Seveda s tem našega projekta ni konec, saj smo se povezali z Eekhout Academy, ki jim ostajamo partnerji pri organizaciji seminarja v Sloveniji. V preteklem letu smo skupaj izpeljali seminar Eduaction for Tomrrow v Ljubljani.
Z novimi partnerji se lotevamo e-Twinning projekta na temo bralne pismenosti.
Naše raziskovanje in širjenje ideje o Formativnem spremljanju se nadaljuje tudi v letu 2016/17 (http://os-preserjeradomlje.splet.arnes.si/formativno/).

Spoznanja iz Škotske: https://sites.google.com/site/formativnospremljanjeznanja/skotska-izkusnja

Finska izkušnja: https://sites.google.com/site/formativnospremljanjeznanja/finska-izkusnja

Švedska izkušnja: https://sites.google.com/site/formativnospremljanjeznanja/svedska-izkusnja

Mateja Peršolja, koordinatorica E+


Šolska izkušnja s severa – obisk osnovnih šol na Švedskem

OBISK EVROPSKIH UČITELJEV V OKVIRU SEMINARJA EDUCATION FOR TOMORROW

V aprilu (10. – 15.) 2016 je v Sloveniji potekal seminar belgijske organizacije Eekhoutcentrum, z naslovom Education for Tomorrow. Kot partnerica je pri organizaciji in izvedbi seminarja sodelovala tudi naša šola. V okviru seminarja sta ravnateljica Ana Nuša Kern in Mateja Peršolja sodelovali kot predavateljici. Udeležencem seminarja sta predstavili negospodovalno vodenje šole in formativno spremljanje znanja.

Evropski učitelji so v sredo, 13.4.2016 obiskali tudi našo šolo. Učenci so jim razkazali šolo ter eno uro odgovarjali na njihova vprašanja. Obiskovalci so hospitirali pri nekaj urah, obisk pa zaključili s kosilom.

Na šoli so bili navdušeni nad čistočo šole, všeč jim je bil pražen krompir. Obisk šole je bil zanje navdihujoč, saj so začutili povezanost med učenci in učitelji, zadovoljstvo in spontanost otrok ter iskrice v očeh in zagnanost učiteljev. Glede na angažiranost učiteljev ter inovativne oblike dela pri pouku, jih je zanimalo če preživimo v šoli cel dan, da se tako dobro pripravimo. Menijo, da so naši učenci prijazni in lepo pozdravljajo. Klima na šoli je prijetna, umirjena. Čutiti je domačnost. Glede na videno, so udeleženci tudi sami v razvojnih načrtih zapisali, da si želijo več izvedeti o teoriji izbire, jo vključiti v svoje delo. Prav tako so prepoznali uporabnost formativnega spremljanja, ki ga bodo v bodoče uporabili pri svojem delu.

Naslednji dan so jih starejši učenci vodili po Ljubljani ter jih navdušili s spontanostjo in odličnim znanjem angleščine.

Gostje so bili navdušeni nad Slovenijo in njenimi lepotami ter prijaznostjo domačinov. Pravijo, da se bodo z družinami zagotovo še kdaj vrnili.

Mateja Peršolja, soorganizatorica seminarja


Mednarodnost kot priložnost za razvoj šole za življenje

OŠ Preserje pri Radomljah je v letošnjem letu pridobila evropska sredstva za projekt Mednarodnost kot priložnost za razvoj šole za življenje. Namen projekta je evalvacija obstoječega sistema, razvoja naše šole in iskanje bolj optimalnih možnosti učenja, ki podpirajo celostno učenje podprto s teorijo izbire. Iščemo tudi boljše oblike organizacije pouka, ki se loteva projekta vseživljenjskega učenja bolj celostno, široko, odprto, z vključevanjem otrok in zadovoljevanjem njihovih potreb.

V okviru projekta bo okrog 10 učiteljev opravilo 4 obiske v tujini:

 • izobraževanja Embeded Formative Assessment in Leadership for Teacher Learning
 • Scottish Learnig Festival in obisk Education Scotland
 • Obisk dveh šol (primary in secondary) na Škotskem
 • Udeležba na mednarodnem seminarju na Finskem, Finish lessons
 • Obisk dveh šol na Švedskem (primary in secondary)

Opis projekta je dostopen tu: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/d75fc674-b835-4066-bc3f-92983fc81532

V juniju smo se udeležili tečaja. Nova spoznanja bomo predstavili na jesenski konferenci. Med julijem in septembrom potekajo jezikovne, vsebinske in kulturne priprave na obisk Škotske ter spoznavanje njihovega kurikula odličnosti (Curiculum for excelence), dostopnega na http://www.educationscotland.gov.uk .Hkrati s tem pa tečejo organizacijske priprave za obe ostali mobilnosti, ki se jim bomo bolj posvetili, ko se vrnemo iz Škotske.

Koordinatorica: Mateja Peršolja


OBISK ERASMUS PLUS NA ŠKOTSKEM

Konec septembra in začetek oktobra so Mateja Peršolja, Nataša Puhner, Kristina Ferel, Saša Kosten Zabret, Bojana Lužar in Mateja Jerina obiskale 5 različnih šol na Škotskem. V prvem tednu obiska smo se tri učiteljice udeležile Scotish Learning Festivala v Glasgowu. Tam smo prisluhnile primerom dobre prakse učiteljev škotskih šol in strokovnjakov s področja poučevanja ter se udeležile sejma z učili, učbeniki in opremo. Udeležile smo se srečanja na Education Scotland, kjer so nam predstavili njihov šolski sistem ter prenovo kurikuluma, me pa smo predstavile naše delo na poročju uvajanja tujih jezikov in formativnega spremljanja. V naslednjem tednu smo obiskale privat vrtec Pine Trees v Prestwicku (http://www.pinetrees.co.uk/) in v Bearsdenu štiri različne osnovne šole:

Naši partnerji v projektu so bili Bearsden Academy, kjer nam je gospod Chriss Morris veliko pomagal pri urniku obiska na vseh šolah. Prav tako smo hvaležni g. Nicholasu Morganu iz Education Scotland (http://www.educationscotland.gov.uk/), ki nam je svetoval pri logistični pripravi obiska. Vsem učiteljem, ki so bili pripravljeni nesebično deliti izkušnje in prikazati svoje delo, smo izjemno hvaležni. Za vse nas je bila to neverjetna izkušnja, z veliko spoznanji, ki jih bomo v prihodnje vključile v prakso.

Koordinatorica projekta: Mateja Peršolja


VTISI IN SPOZNANJA UDELEŽENK ERASMUS ŠKOTSKA

»For me as an English teacher just the idea of visiting an English speaking country was mesmerizing and if you add men wearing skirts… could you ask for more?

But joke apart, it was a once in a lifetime experience both personally and professionally. It was a great oppurtunity to experience another way of life, to be a part of their (Scottish) approach to teaching and learning and to see a real proof that formative assessment works and grades are completely redundant.

I am very grateful I was a part of our team and would do it again any time. I can only recommend it to everyone.«

Nataša Puhner

 

»Všeč mi je bilo, ker sem bila prvič toliko časa izpostavljena angleško govorečemu okolju, kar je okrepilo moje znanje tujega jezika in hkrati povečalo komunikacijsko samozavest .«

Mateja Jerina

 

»Šole, kjer smo gostovali so v okolišu, kjer starši zelo podpirajo izobraževanje in je tujcev zelo malo, tisti, ki so, pa so dobro vključeni. Moji vtisi so bili, da smo si podobni s škotskimi učitelji v tem, da različno vodimo pouk, glede na to, kaj nas osebno vodi v življenju. Prav tako so učitelji na različnih stopnjah znanja o formativnem spremljanju – večinoma je to nekaj metod (orodij), ki niso vedno najbolj posrečeno vpletena, zato imajo nad učenci veliko nadzora, učenci pa manj možnosti za ustvarjalnost. Opazila sem, da so učitelji v začetnih razredih zelo dosledni in strogi glede bnašanja.  Menim tudi, da naši učenci veliko več in bolj pestro telovadijo (njihove telovadnice so pogosto večnamenski prostori, ki se v odmoru za kosilo spremenijo v jedilnico).

Šole so dobro založene z didaktičnim materialom, same zgradbe in pohištvo pa urejeno, a skromno – sploh zbornica.

Med urami, ki sem jih opazovala nisem dobila inspiracije, se pa zato sama toliko bolje počutim.«

Kristina Ferel

 

»Že ob pripravi sem se navdušila nad kurikulumom odličnosti (Curiculum for Excelence: http://www.educationscotland.gov.uk/learningandteaching/thecurriculum/whatiscurriculumforexcellence/ ), ki je napisan kot odlična vizija šolstva. Še bolj me je fasciniralo, ko sem izvedela, kako so ga oblikovali učitelji ter strokovnjaki ob idejah, ki so jih dobili po javni razpravi. Spletna stran vsebuje veliko idej, primerov dobre prakse in napotkov za izboljšanje poučevanja.

Poleg tega me je navdušilo še:

 • Mir na šolah in zbranost učencev pri delu. Zdi se, da se zavedajo zakaj so v šoli, da se učijo. Vzgoja je stvar družine. Na šolah je zelo malo težav z disciplino, vedenjem. Učitelji so zelo dosledni in ukrepajo ob najmanjšem odstopanju od učenja.
 • Nimajo ocen, pa se kljub temu učijo, kar nekateri naši starši in učenci ne bi mogli verjeti, saj še vedno živimo v prepričanju, da se učimo zaradi ocen.
 • Pouk se diferencira in poučuje na petih različnih ravneh (istočasno v eni uri). Na Secondary School pa so učenci ločeni pri matematiki in angleščini v 3 – 5 nivojev od prvega leta, od tretjega letnika dalje, pa pri vseh predmetih. Nivo za posameznega učenca določijo učitelji predmeta glede na interno testiranje ob vstopu v Secondary School.
 • Učenci redno dobivajo povratne informacije o znanju in napredku. Vodijo si osebne dnevnike v katerih so samopresoje za vsako uro in naloge. Njihovi dosežki so zbrani v portfoliu. Ob koncu vsake teme pišejo samopresoje in izkazujejo znanje s predstavitvami, plakati, nalogami ali krajšimi preverjanji.
 • Naloge niso vsak dan, običajno enkrat tedensko, ne za vse predmete. Pouk je v prvih letih obeh šol bolj aktiven, ogromno dela v parih ali skupinah.
 • Govorilne ure za starše so dvakrat letno.
 • Učitelji se ukvarjajo le s poučevanjem, za opravičila in druge birokratske zadeve poskrbijo tajnice. Na Primary school imajo asistente do petega razreda. Ti asistenti tudi dežurajo med odmori, pomagajo v razredu.
 • Javna šola je brezplačna. V šoli dobijo zvezke, učbenike (večina jih sploh nimajo), pripomočke, ravnila, barvice. Kupijo le uniforme in vsak dan kosilo ali malico. Nimajo izven šolskih dejavnosti oz. so v celoti plačljive za tiste, ki to izberejo.
 • Pouk poteka od 9.00 do 15.05 oz. do 15.55. Eno uro je odmora za kosilo in 15 minut za malico.
 • Sistem napredovanja učiteljev od začetnika, do učitelja z nekaj prakse, vodje oddelka in pomočnika ravnatelja. Seveda ima vsaka stopnja višjo plačo, več dela in odgovornosti.
 • 35 urna obveznost učitelja (od tega 4 – 28 pedagoških ur, ki trajajo 50 min). Z napredovanjem, se povečajo odgovornosti in zmanjšuje pedagoška obveznost.
 • Odgovornost vseh učiteljev za opismenjevanje (tudi številčno), ne glede na predmet, ki ga učijo. Poleg tega se na lokalni ravni in šolski določijo vsako leto prioritetni cilji, ki se jim sledijo pri vseh predmetih in starostnih stopnjah.
 • Ob uvajanju kurikuluma odličnosti so ukinili zunanja testiranja (prej so bila vsaka tri leta) in se odločili, da bodo dali poudarek vseživljenjskemu učenju, uporabnemu znanju, ustvarjalnosti in inovativnosti, ne pa učenju za testiranja.«

Mateja Peršolja