Osnovni podatki

OŠ Preserje pri Radomljah    (zemlejvid) 
Pelechova cesta 83
1235 Radomlje

Telefon:01 444 05 55

Ravnateljica: Ana Nuša Kern
Pomočnici ravnateljice:
mag. Jasmina Pogačnik, Tina Verbančič
Tajnica: Sabina Roglič
Računovodkinji: Maja Gorenc, Mateja Rednak

Podračun pri UJP: 0122-3603-0649-682

Elektronska pošta: tajnistvo@os-preserjeradomlje.si

Domača stran: www.os-preserjeradomlje.si

Ustanovitelj šole je Občina Domžale.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov, skupaj  35 predstavnikov. Vodi ga predsednik, ki ga izvolijo na svojem prvem sestanku.

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja  parlament učencev.

Šolski parlament sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov na šoli. Parlament učencev skliče ravnatelj šole vsaj dvakrat v šolskem letu.

Šolski okoliš zajema naselja Radomlje, Rova, Žiče, Zagorica, Dolenje, Jasen, Kolovec, Hudo, Preserje, Škrjančevo, Homec in Nožice.