Osnovni podatki

                   OŠ Preserje pri Radomljah    (zemljevid)
Pelechova cesta 83
1235 Radomlje

        Telefon:01 444 05 55

Ravnateljica: Ana Nuša Kern
Pomočnici ravnateljice: mag. Jasmina Pogačnik, Tina Verbančič
Tajnica: Sabina Roglič
Računovodkinji: Maja Gorenc, Mateja Rednak

Pomembne telefonske številke

Pomočnica ravnateljice: Jasmina Pogačnik 01 444 05 44
Pomočnica ravnateljice: Tina Verbančič 01 444 05 56
Računovodstvo 01 444 05 42
Knjižnica 01 444 05 40
Kuhinja 01 444 05 45

Podračun pri UJP: SI56 0110 0600 8355 603

Elektronska pošta: tajnistvo@os-preserjeradomlje.si

Domača stran: www.os-preserjeradomlje.si

Ustanovitelj šole je Občina Domžale.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov, skupaj  35 predstavnikov. Vodi ga predsednik, ki ga izvolijo na svojem prvem sestanku.

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja  parlament učencev.

Šolski parlament sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov na šoli. Parlament učencev skliče ravnatelj šole vsaj dvakrat v šolskem letu.

Šolski okoliš zajema naselja Radomlje, Rova, Žiče, Zagorica, Dolenje, Jasen, Kolovec, Hudo, Preserje, Škrjančevo, Homec in Nožice.