Izbor izbirnih predmetov

MM900395738

Spletna stran z opisi izbirnih predmetov


Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5., 6., 7. in 8. razredu OŠ

Naša šola v prihodnjem šolskem letu učencem 4., 5. in 6. razreda ponuja naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • nemščino (2 uri tedensko),
  • šport (1 ura tedensko),
  • tehniko (1 ura tedensko),
  • računalništvo (1 ura tedensko) .

V 7. in 8. razredu pa ponujamo nemščino tudi kot neobvezni izbirni predmet.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih premetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.
V skladu z zakonom učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Prav tako je smiselno, da pouk drugega tujega jezika (nemščine) obiskuje kontinuirano do 9. razreda, če ga jezik veseli in je uspešen.


OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ZADNJI TRIADI OŠ

Učenec obvezno izbere  DVE URI pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. V primeru, da učenec(-nka) izbere tri ure obveznega izbirnega pouka, ima tri ure do konca šolskega leta. Med šolskim letom predmeta ne more opustiti! Odločitev je dokončna. Spreminjanje obveznih izbirnih predmetov ni več mogoče. Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in so vpisani v spričevalo. Poleg tega lahko učenec 7. razreda izbere nemščino kot neobvezni izbirni predmet. Vendar mora poleg tega izbrati še dva obvezna izbirna predmeta.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši ob oddaji vprašalnika priložijo pisno vlogo (obrazec je na šol. internetni strani). V vlogi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. V juniju ob vpisu v novo šolsko leto na glasbeni šoli pa učenec prinese še POTRDILO O VPISU. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta. Kdor ne prinese potrdila ima v mesecu septembru omejeno možnost izbire predmetov. Lahko se vpiše samo v tiste skupine, kjer je še prostor.

Izbirni postopek bomo na šoli začeli predvidoma meseca marca; potekal bo po naslednjem rokovniku:

  • april: roditeljski sestanki za starše 3., 4., 6., 7., in 8. razredov
  • april: učenci(-ke) bodo domov odnesli vprašalnik o izbirnih vsebinah. Skupaj s starši se bodo odločili, katere izbirne predmete bodo izbrali v naslednjem šolskem letu. Vprašalnik vrnete razredniku/-ki do datuma zapisanega na vprašalniku;
    Wink   Primeri_pravilno_izpolnjene_tabele.pdf
  • do konca aprila ali začetek maja: na šoli bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov; potekalo bo usklajevanje za oblikovanje skupin;
  • maj: učenci(-ke) bodo odnesli staršem v podpis pisno obvestilo o izbranih in usklajenih izbirnih predmetih, ki jih bo obiskoval učenec(-ka) v naslednjem šolskem letu;