Šolski sklad


ŠOLSKI SKLAD

 

V šolskem letu 2001/2002 se je Svet staršev OŠ Preserje pri Radomljah odločil oblikovati šolski sklad. Sredstva šolskega sklada so namenjena predvsem dobrodelni dejavnosti – pomoči socialno šibkim učencem, raziskovalni dejavnosti na šoli, pomoči nadarjenim učencem po posameznih področjih in nadstandardnemu programu šole (šole v naravi, izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, fakultativni pouk jezikov), da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu šolarjev.

Predstavniki staršev so ugotovili, da šola ponuja pester nadstandardni  program, ki ga nekateri otroci zaradi pomanjkanja sredstev, ne morejo koristiti.

Šolski sklad je bil konec leta 2001 ustanovljen v duhu pomoči otrokom, ki bi želeli obiskovati fakultativni pouk jezikov in bi se radi udeležili različnih taborov, a jim zaradi socialnega statusa to ni omogočeno.

Svet staršev je želel dati možnost tudi otrokom, ki so nadpovprečno delavni in uspešni pri šolskem delu, in jim pomagati pri obiskovanju različnih izobraževalnih dejavnosti in programov.

S takimi cilji je šolski sklad začel s svojim poslanstvom.

V vseh teh letih smo realizirali program šolskega sklada in v almanahu, publikaciji in zloženki predstavili poročilo.

KAKO POSTATI ČLAN ŠOLSKEGA SKLADA?

Član šolskega sklada lahko postane vsak, ki prispeva sredstva. Višina sredstev ni pomembna, radi bi dosegli, da postane sklad v resnici šolski, kar pomeni, da vanj prispeva večina naših staršev.

Poslovanje šolskega sklada vodi nadzorni odbor v skladu s Pravili šolskega sklada. Člani nadzornega odbora so naslednji: predsednica Tanja Mrkun, Manca Mihelčič, Olga Šraj Kristan, Marjan Grilj, Greta Grošelj, Mojca Senica, Razija Agović Ramčilović, Tina Košir in Nina Mulej.

Nadzorni odbor je oblikoval posamezne stopnje članstva glede na darovana sredstva, vsako leto bodo vsi darovalci imenovani v šolskem almanahu.

Sredstva lahko nakažete na podračun pri UJP
SI56 0110 0600 8355 603

Posamezni vložki in nazivi, ki jih le-ti prinašajo:

do 100 € član sklada
od 101 €-300 € prijatelj sklada
od 301 €-500 € podpornik
od 501 €-1000 € dobrotnik
od 1001 € in več skrbnik sklada

 

Sredstva pomoči se dajejo na podlagi prošenj staršev, ki jih napišejo na posebne obrazce. Obrazce starši ali otroci lahko dvignejo v tajništvu šole, kjer jih izpolnjene tudi oddajo. Nadzorni odbor zagotavlja varnost osebnih podatkov prosilcev v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada 2022

Člani nadzornega odbora se bodo sestali ob zaključku koledarskega in šolskega leta. 

Med šolskim letom se člani sestajajo po potrebi. V dobro prosilcev so možne tudi korespondenčne obravnave prošenj. Starše posebej prosimo, da navedejo, za kakšen znesek prosijo oz. koliko lahko sami prispevajo k določeni dejavnosti, ki jo bo obiskoval otrok.

Starši so z dopisom obveščeni, kdaj in koliko sredstev je šolski sklad odobril otroku na podlagi prošnje.

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z naslednjimi cilji:

  • sofinanciranje vsem učencem obisk šole v naravi, dni dejavnosti, taborov, ekskurzij in zaključnih izletov,
  • izvedbo Dneva športa – Z roko v roki nisi sam,
  • izvedbo dobrodelnega koncerta,
  • skrb za realizacijo dolgoročnega načrta »Pouk na prostem« (projektni načrti za učilnico in pouk na prostem, izvedba),
  • zamenjava robnikov ob atletski stezi,
  • ureditev malega nogometnega igrišča,
  • prodaja novoletnih voščilnic (podjetjem, staršem, učiteljem),
  • čistilna akcija ob svetovnem dnevu Zemlje,
  • redno izvajanje dobrodelne dejavnosti.

Zadovoljni smo, saj opažamo, da ste starši vsako leto bolj vključeni v naše delo, da cenite naša prizadevanja in da postajamo skupnost, ki skrbi za svoje člane.

Zbiralne akcije odpadnega papirja bodo  vsak mesec. Izkupiček bo namenjen šolskemu skladu.