Delo socialne pedagoginje ge. Tine Verbančič poteka vsak dan od 7.30 do 14.30.

Delovna področja:

 • Individualno ali skupinsko delo z učenci, kot pomoč pri razreševanju različnih težav,
 • delo z učenci s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi težavami,
 • koordinacija izvajanja dodatne strokovne pomoči,
 • izvajanje individualne ali skupinske oblike učne pomoči,
 • delo z nadarjenimi učenci v okviru obogatitvenega programa,
 • delo na področju šolske in vrstniške mediacije,
 • načrtovanje in izvajanje vzgojnih vsebin v posameznih oddelkih,
 • učenje socialnih veščin v posameznih oddelkih in izvajanje socialnih iger v oddelkih podaljšanega bivanja,
 • izvajanje tečaja učenja v 6. razredu,
 • organizacija aktivnosti za medgeneracijsko in medvrstniško povezovanje ter spodbujanje socialnega čuta in prostovoljnega dela pri učencih,
 • sodelovanje z učitelji pri vzgojnem delu z učenci, s poudarkom na uporabi različnih metod socialno pedagoškega dela,
 • sodelovanje s starši in svetovanje staršem v zvezi s socialno problematiko, učnimi in vedenjskimi težavami otrok,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli in z zunanjimi institucijami.

Mesečne govorilne ure vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 19.00.

Za vsa vprašanja dosegljiva po e-pošti: tina.verbancic@os-preserjeradomlje.si in telefonski številki: 01 444 05 56