Delo socialne pedagoginje ge. Tine Verbančič poteka vsak dan od 7.30 do 14.30.

Delovna področja:

 • Individualno ali skupinsko delo z učenci, kot pomoč pri razreševanju različnih težav.
 • Delo z učenci s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi težavami. Koordinacija izvajanja dodatne strokovne pomoči.
 • Izvajanje individualne ali skupinske oblike učne pomoči.
 • Delo z nadarjenimi učenci v okviru obogatitvenega programa.
 • Delo na področju šolske in vrstniške mediacije.
 • Načrtovanje in izvajanje vzgojnih vsebin v posameznih oddelkih. Učenje socialnih veščin v posameznih oddelkih in izvajanje socialnih iger v oddelkih podaljšanega bivanja.
 • Izvajanje tečaja učenja v 6. razredu.
 • Organizacija aktivnosti za medgeneracijsko in medvrstniško povezovanje ter spodbujanje socialnega čuta in prostovoljnega dela pri učencih.
 • Sodelovanje z učitelji pri vzgojnem delu z učenci, s poudarkom na uporabi različnih metod socialno pedagoškega dela.
 • Sodelovanje s starši in svetovanje staršem v zvezi s socialno problematiko, učnimi in vedenjskimi težavami otrok.
 • Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli in z zunanjimi institucijami.

Mesečne govorilne ure vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 19.00. Za vsa vprašanja dosegljiva po e-pošti: tina.verbancic@gmail.com.